Mất kết nối
Tài khoản DC tuần trước DC tháng trước Tổng DC Tổng số trận Tỷ lệ mất kết nối